مشخصات نسخه های سامانه

نسخه پایه

40 میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 500

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : ندارد

تک زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه پایه

45 میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 500

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : ندارد

دو زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه پایه

50 میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 500

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : ندارد

سه زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه برنزی

از ۵۵ میلیون ریال

دامنه :  ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

تک زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه برنزی

از ۶۵ میلیون ریال

دامنه :  ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

دو زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه برنزی

از ۷۵ میلیون ریال

دامنه :  ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

سه زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه نقره ای

از ۶۲ میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

تک زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه نقره ای

از ۷۲۰ میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

دو زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه نقره ای

از ۸۲ میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

سه زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه طلایی

از ۷۷ میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

تک زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : دارد

نسخه طلایی(۲زبانه)

از ۸۷ میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

دو زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : دارد

نسخه طلایی

از ۹۷ میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

سه زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : دارد

فهرست