مشخصات نسخه های سامانه

نسخه پایه

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 500

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : ندارد

تک زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه پایه

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 500

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : ندارد

دو زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه پایه

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 500

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : ندارد

سه زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه برنزی

تماس بگیرید

دامنه :  ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

تک زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه برنزی

تماس بگیرید

دامنه :  ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

دو زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه برنزی

تماس بگیرید

دامنه :  ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

سه زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه نقره ای

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

تک زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه نقره ای

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

دو زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه نقره ای

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

سه زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه طلایی

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

تک زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : دارد

نسخه طلایی(۲زبانه)

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

دو زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : دارد

نسخه طلایی

تماس بگیرید

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

سه زبانه

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : دارد

فهرست