اطلاعات شورای شهر:

 • اخبار و رویدادهای مرتبط
 • آرشیو خبری ( آرشیو طبقه بندی شده)
 • دارا بودن RSS (کلی و تفکیکی)
 • اطلاعیه ها و آرشیو اطلاعیه ها
 • گزارشات عمرانی
 • گزارش اقدامات شش ماه و سالیانه
 • گزارش درامدهای شش ماه و سالیانه

اطلاعات پایه:

 • تاریخچه شورای اسلامی شهر
 • قوانین و مقررات و آیین نامه های شورای اسلامی شهر
 • شرح وظایف اعضای شورا
 • معرفی اعضای شورا
 • معرفی اعضای دوره های پیشین
 • گزارش اقدامات شش ماه و سالیانه شورا
 • اطلاعات بودجه سالیانه شورای شهر و آرشیو آنها
 • مصوبات شورا
 • اطلاعات ارتباطی با شورا (شماره تماس، آدرس پستی، دورنگار، پست الکترونیک)

اخبار و اطلاعات شهرداری:

 • پرچم رسمی کشور
 • آرم شهرداری
 • اهداف شهرداری
 • شرح وظایف شهرداری
 • تاریخچه شهرداری
 • ساختار سازمانی شهرداری
 • قوانین، مقررات و آیین نامه های شهرداری
 • ضوابط، مقررات طرح های جامع و تفضیلی
 • برنامه های کوتاه مدت، میا مدت و بلند مدت
 • نقشه شهر
 • و ده ها آیتم دیگر
فهرست