برنامه های کلان  ما :

تهیه پورتال یکپارچه وجامع شهرداریهای کشور متضمن :

 1. ارتقاء سواد الکترونیکی شهروندان
 2. توسعه خدمات الکترونیکی شهرداری ها
 3. ارتقاء وبسایت و درگاه الکترونیکی شهرداریها
 4. ترغیب شهرداریها به استفاده از پورتال جامع

استراتژي ها  :

 1. آموزش الکترونیکی شهروندان در تعامل با پورتال
 2. آموزش و توسعه نقش منابع انسانی شهرداریها در مدیریت پورتال
 3. احصاء خدمات عمومی شهرداریها و الکترونیکی کردن آنها
 4. ارتقاء ساختار و محتواي  پورتال شهرداريها
 5. راه اندازی سامانه مدیریت مرکزی پورتال شهرداریها و ارزیابی آنلاین شهرداریها

برنامه های اصلی ما

برنامه ها برای آموزش الکترونیکی شهروندان

 1. تدوين استانداردهای آموزشی شهروندان
 2. تهیه محتوای آموزشی مورد نیاز شهروندان
 3. آموزش الکترونیکی شهروندان و صدور گواهینامه آموزشی
 4. ارزيابي سواد الکترونیکی  و مشارکت و تعامل شهروندان

برنامه ها برای احصاء خدمات عمومی شهرداریها و الکترونیکی کردن آنها

 1. شناسائی خدمات عمومی شهرداریها  و تدوين استانداردها برای الکترونیکی شدن این خدمات
 2. الکترونیکی کردن خدمات احصاء شده
 3. نصب خدمات الکترونیکی شده بر روی پورتال

برنامه ها برای  ارتقاء ساختار و محتواي  پورتال شهرداريها

 1. ارتقاء بستر پورتال
 2. شناسائی و تدوین  استانداردهای محتوائی مورد نیاز پورتال شهرداریها
 3. ارتقاء محتوای  ثابت و متغیر پورتال شهرداریها
 4. ارتقاء سطح تعاملات شهروندان و شهرداری در پورتال

برنامه ها برای راه اندازی سامانه مدیریت مرکزی پورتال شهرداریها و ارزیابی آنلاین شهرداریها

 1. تهیه بستر ابر الکترونیکی برای مدیریت پکپارچه پورتال
 2. شناسائی و تدوین  استانداردهای  ارزیابی پورتال شهرداریها در سامانه  مرکزی
 3. پیاده سازی سیستم ارزیابی پورتال شهرداریها بر مبنای استانداردها
 4. تبلیغات عمومی برای مراجعه شهرداریها و شهروندان به پورتال مرکزی
فهرست