با توجه به نقش توسعه شهر الکترونیک در ایجاد رفاه عمومی، عدالت اجتماعی و تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان و بالتبع رضایتمندی عمومی شهروندان از خدمات شهرداری ها، شهرداری ملزم به اشتراک کلیه اقدمات شهرداری با شهروندان می باشند.

اهمیت بروزرسانی، تولید و درج محتوای جدید در وب سایت شهرداری ها در جهت ایجاد ارتباط موثر دوجانبه میان شهروندان و شهرداری ها بیشترین نمو خود را در فضای مجازی نمایان مینماید که خود مستلزم صرف زمان و نیروی متخصص در این زمینه می باشد. متاسفانه این مهم، بدلیل ترافیک کاری و محدودیت منابع انسانی در شهرداریها لاجرم مغفول مانده است.

 لذا شرکت پویا وب سپاهان مجری طرح شهر الکترونیک در کشور با توجه به فراهم آوردن زیرساخت های موثر جهت تسهیل و بهبود بروزرسانی و اشتراک عملکرد و خدمات شهرداری ها به شهروندان ، خدمات زیر را در این حیطه ارائه نموده است:

خدمات قابل ارائه به شهرداری ها جهت برون سپاری محتوا

مزایای برونسپاری محتوای خبری و مناسبتی برای شهرداری ها

null

مدیریت زمان

null

بروزرسانی منظم وب سایت

null

ارتقا فرهنگ شهروند الکترونیک

null

رفع نیاز به نیروی متخصص

null

ارتقا رتبه سایت در گوگل با افزایش بازدید

null

ارتباط موثر با شهروندان

ثبت درخواست برون سپاری محتوای شهرداری ها
فهرست