بهبود، ارتقا و توسعه خدمات شهرداری به شهروندان، تنها با راه اندازی وب سایت تخصصی شهرداری الکترونیک (سامانه دیار)

طراحی تخصصی سایت شهرداری ها در راستای تحقق شهرداری الکترونیک توسط گروه پویا وب سپاهان 

فهرست