وظایف شهرداری ها

وظایف شهرداری ها

وظایف شهرداری ها شامل موارد زیر می باشد:

 • اﻳﺠﺎد و احداث ﺧﻴﺎﺑﺎن، ﻛﻮﭼﻪ، میدان، ﭘﺎرك، فضای سبز عمومی، جوی های آب ، ﻣﻌﺎﺑﺮ و..
 • ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ و …
 • پاکسازی، زیباسازی، ﻧﮕﻪ داري و اصلاح ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 • هدایت ﻣﺠﺎري آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و اصلاح و پاکسازی ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ
 • تعامل در ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎزارهای زیر نظر شهرداری و ارﮔﺎن ﻫﺎي مربوطه
 • ممناعت از توسعه و گسترش گدایی در سطح شهر و جمع آوری آنان
 • حفاظت از اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺷﻬﺮ
 • اﻳﺠﺎد و تاسیس ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ها و ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ و حسابرسی درآمد و مخارج ﺷﻬﺮداري
 • اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت مطابق با ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎري ﺷﻬﺮداري
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اوزان ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
 • تدوین و تهیه آﻣﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺷﻬﺮ و امار مرتبط با زاد و ولد و وفات به منظور اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي
 • پیشگیری از گسترش بیماری های ﻣﺸﺘﺮك اﭘﻴﺪﻣﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
 • تدوین و اجرای ﻣﻘﺮرات مرتبط به امور ﺻﻨﻔﻲ ﺻﺪور ﺟﻮاز ﻛﺴﺐ
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 • جلوگیری و ممانعت از سد معابر عمومی و ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
 • وﺻﻮل ﻋﻮارض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات
 • وﺿﻊ  و تدوین ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص جهت ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻫﺎي اﻣﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮي
 • آﺳﻔﺎﻟﺖ و اصلاح ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﭘﻴﺎده روﻫﺎ و معابر عمومی
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ایجاد آلاینده ها و برخرود با وﺳﺎﺋﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه و دودزا با همکاری سایر ارﮔﺎن ﻫﺎ

ارائه شده توسط شرکت پویا وب سپاهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

شانزده + شش =

فهرست